Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Postanowienia wstępne.


a) Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym erotic-market.pl, który  jest własnością firmy FIT BODY Michał Królikowski ul. Ostrowska 6, 07-311 Wąsewo. NIP 7591636695, adres poczty elektronicznej: sklep@erotic-market.pl
b) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ust. Z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144 , poz. 1204 ze zm).
c) Sklepu dostępny jest pod adresem www.erotic-market.pl
d) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Ogólne warunki sprzedaży


1) Definicje
Sprzedawca : FIT BODY Michał Królikowski ul. Ostrowska 6, 07-311 Wąsewo. Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000507666, oraz NIP 7591636695, adres poczty elektronicznej: sklep@erotic-market.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
Klient-Konsument-(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Usługodawca- FIT BODY Michał Królikowski ul. Ostrowska 6, 07-311 Wąsewo. Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000507666, oraz NIP 7591636695, adres poczty elektronicznej: sklep@erotic-market.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
Usługobiorca– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Zamawiający: Klient, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;
Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.erotic-market.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;
Zamówienie : oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.
Towar- produkt prezentowany w sklepie internetowym
Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Zawarcie umowy sprzedaży
2.1 Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, akceptacja jego postanowień w celu zrealizowania zamówienia oraz rejestracja w jego ramach. Klient ma możliwość dokonania zakupu bez rejestracji.
2.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
2.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2.4 W przypadku zakupu bez rejestracji klient zobowiązany jest podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe.
2.5 W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
2.6 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, które zostały zakupione w sytuacji kiedy ich cena jest nieprawidłowa tj. niższa jak cena zakupu przez sprzedającego. W takiej sytuacji sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu o zaistniałej sytuacji kupującego, a kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu
2.7 Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
2.8 Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
2.9 Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 8-16.
2.10 Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
2.11 Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
2.12 Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna w sposób wybrany przez Kupującego.
2.13 Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia .
2.14 Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych wdaleszej części regulaminu- Zwroty.
2.15 Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny . W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Warunki Płatności
Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) Przelew tradycyjny (numer konta: 32 1140 2004 0000 3302 7435 8126)
b) Płatności w systemie Przelewy24.pl
c) Płatność za pobraniem

Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia
Koszty oraz formy wysyłki są różne i naliczane są w zależności od wyboru przez klienta sposobu płatności oraz dostawy.

4. Dostawa
4.1 Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
4.2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 14 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
4.3 Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
4.4 Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
4.5 Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
a) dostawa na adres odbiorcy
4.6 Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
4.7 Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.8 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony firmy dostarczającej towar.

5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Odwiedzając nasz sklep internetowy www.erotic-market.pl Klient może czuć się pewnie i bezpiecznie. Naszym Klientom gwarantujemy całkowitą anonimowość. Zakupy w naszym sklepie to tajemnica , o której nikt się nie dowie. Zależy nam aby Twoje zakupy były czystą i maksymalnie prywatną przyjemnością. Zapewniamy 100% dyskrecji.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe, które podaje Klient ( imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)  niezbędne są tylko do prawidłowej realizacji zamówienia i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informację o sobie:
a) Jeżeli Klient dokona rejestracji w naszym sklepie, ma prawo do wglądu danych, jak również zmieniania ich i poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.  Rejestracja jest dobrowolna a dane przechowywane są w bazie danych klientów w celu ułatwienia kolejnych zakupów.
b) Dokonując zakupu w sklepie bez zalogowania się do konta po realizacji takiego zamówienia usuwamy z naszej bazy wszelkie dane mogące zidentyfikować osobę Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
c) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Aby skorzystać z tej opcji należy zapisać się do Newslettera.  Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych klientów.
Sklep dokłada wszelkich starań aby dane Klienta były odpowiednio chronione przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 
Nie przechowujemy również danych poufnych, jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego Klienta.

6. Postanowienia końcowe
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
b) Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
c) Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
d) Regulamin został opublikowany dnia 23.01.2017


Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 5% zniżki